Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-13 07:48:19.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-13 07:49:32.
 Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-13 07:50:59.
 Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-13 07:52:26.
 Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-13 07:53:39.
 Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-13 07:54:26.
 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-13 07:55:24.
 Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-13 07:57:36.
 Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia mają wymagane uprawnienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-13 07:59:03.
 Zalącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-13 08:00:06.
 Załącznik Nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-13 08:01:24.
 Załącznik Nr 10 do SIWZ - Opis techiczny projektu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-13 08:24:50.
 Załącznik Nr 11 do SIWZ - Wyjaśnienie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-13 08:25:46.
 Załącznik Nr 12 do SIWZ - Przedmiar robót, kosztorys ofertowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-13 08:26:49.
 Informacja dotycząca zmiany treści SIWZ - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-19 09:49:03.
 Informacja z sesji otwarcia ofert - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-28 14:46:20.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-09-29 10:30:23.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-10-10 12:51:27.
Data wprowadzenia: 2011-10-10 12:51:27
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak