Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-24 09:19:31.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-24 09:20:49.
 Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-24 09:31:23.
 Załącznik Nr 2 do SIWZ- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-24 09:32:32.
 Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-24 09:33:22.
 Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-24 09:34:00.
 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-24 09:34:41.
 Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-24 09:35:39.
 Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie, że osoby, którebędą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia maja wymagane uprawnienia.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-24 09:37:00.
 Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-24 09:38:03.
 Załącznik Nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-24 09:39:24.
 Załącznik Nr 10 do SIWZ - Opis techniczny projektu.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-24 09:40:39.
 Załącznik Nr 11 do SIWZ - Wyjaśnienie.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-24 09:46:28.
 Załącznik Nr 12 do SIWZ - Przedmiar robót, kosztorys ofertowy.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-24 09:47:26.
 Załącznik Nr 13 do SIWZ - Tabela wartości elementów scalonych.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-01-24 09:48:13.
 Informacja z sesji otwarcia ofert - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-02-09 13:39:48.
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-02-17 09:28:09.
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem.

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-02-24 12:18:38 | Data modyfikacji: 2012-02-24 12:19:44.
 Protokół z oceny ofert - prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad projektem : "Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-15 12:11:43 | Data modyfikacji: 2012-03-15 12:12:52.
 Potokół z oceny ofert - wykonanie usług w zakresu promocji projektu : "Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie Pęczniew dzięki budowie parkingu wraz z dojazdem".

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2012-03-21 15:08:49.
Data wprowadzenia: 2012-03-21 15:08:49
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak