Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Pomoc społeczna
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ona osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka oferując pomoc w formieświadczeń:
1.PIENIĘŻNYCH:

Zasiłek stały:
Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być
wyższa niż 604 zł (kwota obowiązuje od 1 października 2015 r.) miesięcznie;
. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w
rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym z budżetu państwa.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:
- całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji), albo
- zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub
-legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Zasiłek okresowy:
Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Zasiłek okresowy ustala się:
w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
. w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa

Zasiłek celowy:
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi
Specjalny zasiłek celowy
Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
Świadczenie fakultatywne, przysługujące na mocy art. 43 ustawy o pomocy społecznej –
może być przyznawane:
- w formie pieniężnej - w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.
- w formie rzeczowej - polega na udostępnieniu maszyn i narzędzi pracy stwarzających
możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym pracę. Przedmioty te i urządzenia są udostępniane na podstawie umowy użyczenia

 

2.NIEPIENIĘŻNYCH:
- praca socjalna,
- bilet kredytowany,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
- sprawienie pogrzebu
- schronienie,
- posiłek,
- niezbędne ubranie,
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania


Pomoc społeczna - Komu przysługuje pomoc
Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):
- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałejlubciężkiejchoroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzebyochronymacierzyństwalub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
- domowego,zwłaszczawrodzinachniepełnychlubwielodzietnych,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
- opiekuńczo-wychowawcze,
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.
W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nieprzekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 514 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej) Rada Gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.
Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).
Pomoc społeczna - Wymagane dokumenty
Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się napodstawie następujących dokumentów:
1)dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu) 3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
5)orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
7) zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
8) zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
9) zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
10) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
11) zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł/ miesięcznie);
12) zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
15) zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
16) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
17) zaświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy, wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;
18)oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy;
19) zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
20) oświadczenia o stanie majątkowym.

Świadczenia Rodzinne
1. Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.
Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.
W przypadku przekroczenia kwot uprawniających do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód. W przypadku gdy kwota przysługująca jest niższa niż 20 zł świadczenie nie przysługuje.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka.
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się).
Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia,
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek nie przysługuje jeśli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.
3) dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje również jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba, że:
1) drugi z rodziców dziecka nie żyje
2) ojciec dziecka jest nieznany.
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugie z rodziców dziecka zostało oddalone.
4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Od 1-11-2016r.r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego:
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
- 24 miesięcy kalendarzowych;
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:
- bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
- podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem:
a) dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych,
b) dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem zakładów, o których mowa w art. 3 pkt 7, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
- w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Dodatek przysługuje w wysokości 193zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie roku szkolnego.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko albo
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowanie przedszkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

3. Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji

4. Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje od 01-01-2017 w wysokości 1406,00 zł
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje bez względu na dochód.
Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli dochód rodziny sprawującej opiekę oraz dochód rodziny osoby wymagającej opieki nie przekracza 764 zł na osobę miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520,00 zł miesięcznie
Dochód rodziny osoby wymagającej opieki to:
1. Gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
• Osoby wymagającej opieki
• Rodziców osoby wymagającej opieki
• Małżonka osoby wymagającej opieki
• Osoby z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
• Pozostałych osób pozostających na utrzymaniu, dzieci w wieku do 25-tego roku życia
2. Gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
• Osoby wymagającej opieki
• Małżonka osoby wymagającej opieki
• Osoby z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
• Pozostałych osób pozostających na utrzymaniu, dzieci w wieku do 25-tego roku życia
Gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się Ronicy, małżonkowie rolników, bądź domownicy, świadczenie przysługuje gdy:
 Rolnikom w momencie zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego
 Małżonkom rolników, bądź domowinkom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego bądź pracy w nim.

6. Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w kwocie 1000,00 zł miesięcznie osobom, nie mającym prawa do zasiłku macierzyńskiego:
- studentom,
-osobą bezrobotnym, nie jest wymagane zarejestrowanie w PUP,
- osobą pracujące na umowę zlecenie lub o dzieło
Świadczenie to przysługuje: matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, osobie która przysposobiła dziecko. Przysługuje ono przez okres:
- 52 tygodni – dla jednego dziecka
- 65 tygodni – dla dwóch dzieci,
- 67 tygodni – dla trojga dzieci,
- 69 tygodni – dla czworga dzieci
- 71 tygodnia- dla pięciorga dzieci
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje jeżeli:
- osoba pobiera zasiłek macierzyński lub urlop rodzicielski,
- dziecko umieszczone jest w pieczy zastępczej,
- osoba uprawniona do świadczenia rodzicielskiego przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze,
- osobie która z powodu za trudnienia lub innej pracy zarobkowej nie może wykonywać osobistej opieki nad dzieckiem.

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”
Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000,00 zł przysługuje z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego wykryto ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, powstałą w okresie prenatalnym lub w czasie porodu. Przysługuje ono matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka. Wniosek o powyższe świadczenie składa się w okresie 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży,
- zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę, która powstała w okresie prenatalnym lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia, lub z tytułem specjalisty: położnictwa i ginekologii , perinatologii lub neonatologii.

Fundusz alimentacyjny
Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.
Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Można je od komornika uzyskać samemu lub wystąpić o ich uzyskanie przez organ właściwy wierzyciela tj. : urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej, w którym osoba ubiega się o świadczenie z FA (w jednych gminach świadczenie przyznaje urząd gminy w innych ośrodek pomocy społecznej).
W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.
Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.
Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł.
Prawo do świadczenia z FA przyznaje się na okres od 1 października bieżącego roku do 30 września następnego roku
Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego
W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela "z urzędu" występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:
1. zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
2. zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
3. w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika:
4. składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3),
5. kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.


Do wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018 należy dołączyć m.in.:

• dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się
(do okazania);
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, w przypadku kiedy ojciec dziecka jest nieznany - zupełny odpis aktu urodzenia;
• orzeczenie o niepełnosprawności o znacznym lub umiarkowanym stopniu;
• zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub oświadczenie
o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
• zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy albo oświadczenie
o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za 2016 rok;
• zaświadczenie z KRUS lub oświadczenie o otrzymanych zasiłkach chorobowych w 2016r.;
• przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów otrzymanych w 2016 roku;
• w przypadku uzyskania dochodu w roku bazowym, czyli w 2016 roku:
a) dokument potwierdzający nowy dochód (tj. np. umowa o pracę, wpis o rozpoczęciu działalności gospodarczej, zaś z PUP o przyznaniu zasiłku, pismo z ZUS o przyznanej rencie itp.),
• w przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym, czyli po 2016 roku:
a) zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
b) dokument potwierdzający nowy dochód (tj. np. umowa o pracę, wpis o rozpoczęciu działalności gospodarczej, zaświadczenie. z PUP o przyznaniu zasiłku, pismo z ZUS o przyznanej rencie itp.),
• w przypadku utraty dochodu z roku 2015 dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu:
a) świadectwa pracy
b) zaświadczenie z PUP
c) dokument potwierdzający zamknięcie działalności gospodarczej;
• kopię aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka;
• wyrok sądowy orzekający rozwód lub separację, ugoda sądowa lub wyrok sądowy zasądzający alimenty;
• zaświadczenie lub oświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego, okresie zatrudnienia
• zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016 roku;
• zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów (dotyczy funduszu alimentacyjnego);
• zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub oświadczenie (dotyczy funduszu alimentacyjnego);
• lub inne nie wymienione dokumenty wymagane przez organ wypłacający świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W związku z powyższym należy zgłaszać się do biura GOPS w Pęczniewie pok. 22 (parter) pn. – pt. w godz. 7.30-15.30.

Świadczenie Wychowawcze – Rodzina 500+
Świadczenie Wychowawcze w wysokości 500 zł ( miesięcznie) rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez każde dziecko 18 - stego roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto lub 1200,00 zł netto (w przypadku wychowania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem bądź orzeczenia o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie
Świadczenie wychowawcze przysługuję:
- matce, ojcu
- opiekunowi faktycznemu dziecka
-opiekunowi prawnemu dziecka
Świadczenie wychowawcze nie przysługuję jeśli:
- dziecko pozostaje w związku małżeńskim.
- dziecko które zostało umieszczone w instytucji zapewniające utrzymanie całodobowe lub w zastępczej pieczy.
- jeżeli dziecko pełnoletnie ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko.
- jeżeli przysługuję za granicą członkowi rodziny świadczenie na dziecko o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o ubezpieczeniu społecznym i przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.
Wniosek trzeba będzie składać w miejscu zamieszkania co roku. Można będzie zrobić to przez Internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz poprzez bankowość elektroniczną.
Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalony dochód rodziny . Dotyczy to rodzin, które maja jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć:
- Oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób,
- w przypadku rolników –wielkości gospodarstwa,
- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko zasądzone alimenty albo ugoda sądowa - dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
- w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i prace w Polsce,
- w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.
Świadczenie będzie wypłacane od miesiąca , w którym rodzice złożą wniosek.


Do wniosku o Świadczenie wychowawcze z dochodem na okres zasiłkowy 2017/2018 należy dołączyć m.in.:
• dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się
(do okazania);
• w przypadku kiedy ojciec dziecka jest nieznany- zupełny opis aktu urodzenia;
• orzeczenie o niepełnosprawności o znacznym lub umiarkowanym stopniu;
• zaświadczenie organu gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za 2016 rok;
• zaświadczenie z KRUS lub oświadczenie o otrzymanych zasiłkach chorobowych w 2016r.;
• przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów otrzymanych w 2016 roku;
• zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku;
• w przypadku uzyskania dochodu w roku bazowym, czyli w 2016 roku: a) dokument potwierdzający nowy dochód (tj. np. umowa o pracę, wpis o rozpoczęciu działalności gospodarczej, zaś z PUP o przyznaniu zasiłku, pismo z ZUS o przyznanej rencie itp.),
• w przypadku uzyskania dochodu po roku bazowym, czyli po 2016 roku:
a) zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
b) dokument potwierdzający nowy dochód (tj. np. umowa o pracę, wpis o rozpoczęciu działalności gospodarczej, zaświadczenie. z PUP o przyznaniu zasiłku, pismo z ZUS o przyznanej rencie itp.),
• w przypadku utraty dochodu z roku 2016 dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu:
a) świadectwa pracy
b) zaświadczenie z PUP
c) dokument potwierdzający zamknięcie działalności gospodarczej;
• kopię aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka;
• wyrok sądowy orzekający rozwód lub separację, ugoda sądowa lub wyrok sądowy zasądzający alimenty;
• zaświadczenie lub oświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego, okresie zatrudnienia;
• zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016 roku;
• lub inne nie wymienione dokumenty wymagane przez organ wypłacający Świadczenie Wychowawcze, Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny.

W związku z powyższym należy zgłaszać się do biura GOPS w Pęczniewie pok. 22 (parter) pn. – pt. w godz. 7.30-15.30.

 

Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak | Data wprowadzenia: 2011-02-17 14:09:21 | Data modyfikacji: 2017-08-01 13:40:50.
Data wprowadzenia: 2011-02-17 14:09:21
Data modyfikacji: 2017-08-01 13:40:50
Opublikowane przez: Tomasz Augustyniak